Següent

Impress: l'editor de presentacions

Anterior

Math: l'editor de fórmules

Índex general


Calc: el full de càlcul


Primers passos

NB: Sobre les instruccions i gràfics

Un full de càlcul és una taula on cada cel·la pot contenir algun dels següents tipus de dades:

Text és tota seqüència de caràcters que no és ni un número ni una fórmula. Per introduir un nombre o una fórmula com a text (p.e. un número de telèfon) cal posar un apòstrof al principi.

na fórmula és una expressió que comença amb el signe = i conté operadors, funcions, valors literals numèrics o textuals o referències a altres cel·les. Per fer referència a una cel·la cal identificar-la per la lletra de la columna i el número de la fila, p.e. C2 fa referència a la cel·la que està en l'intersecció de la tercera columna i la segona fila. Per fer referència a totes les cel·les d'una àrea rectangular, s'indiquen la primera i l'última cel·les separades per dos punts, p.e. B2:C6.

Són exemples de fórmules:

Fórmula Notes
=B5 Trasllada a la cel·la on es trobi les dades o el resultat de la fórmula de la cel·la B5
=A1+A2-A3 Suma els valors numèrics de les cel·les A1 i A2 i resta el valor numèric de la cel·la A3
=(2*B3)/B4 L'asterisc és l'operador de multiplicació i la barra inclinada l'operador de divisió
=SUMA(D5:D10) Suma els valors numèrics de totes les cel·les des de D5 a D10, ambdues inclusives

SUMA és una funció. Per conèixer totes les funcions disponibles consulta el tema d'ajuda Lista de categorías y funciones en la pàgina inicial d'ajuda. També pots usar el pilot automàtic de fórmules per seleccionar-les (menú Insertar->Función).

Perquè et facis una idea pràctica de com funciona un full de càlcul:

 1. Descarrega el document comptes-dtpe. i guarda'l en la teva carpeta personal.
 2. Obre'l. Veuràs que es tracta dels comptes d'un Departament de Llengua Anglesa fictici corresponents a l'any 2008.
 3. Introdueix les fórmules per al càlcul del saldo:
  1. En la cel·la E5 escriu la fórmula =C5+D5.
  2. En la cel·la E6 escriu la fórmula =E5+C6-D6.
  3. Selecciona las cel·les E6:E11 i executa Editar->Rellenar->Abajo: la fórmula de la cel·la E6 es copia a les cel·les inferiors ajustant-se les referències de les cel·les.
 4. Per últim, formata les cel·les de les columnes C, D i E amb format de moneda:
  1. Polsa sobre l'encapçalament de la columna C i arrossega el punter del ratolí fins a la columna E.
  2. Selecciona Formato->Celda per obrir el quadre de diàleg Formateado de celdas.
  3. A la fitxa Números selecciona Categoría Moneda i prem Aceptar.

Referències relatives i absolutes

En el full anterior vas poder comprovar que les referències a les cel·les s'ajustaven en copiar les fórmules: aquest tipus de referències s'anomenen referències relatives, i són les més corrents. No obstant això, a vegades ens interessa usar referències absolutes, és a dir, referències que no s'ajusten en copiar una fórmula d'una cel·la a una altra: per a això, posem el caràcter $ davant la referència a la columna, a la fila, o a ambdues, segons ens interessi mantenir fixa la referència a la columna, a la fila, o tant a la columna com a la fila. Per exemple:

Referència relativa B2
Referència absoluta a la columna $B2
Referència absoluta a la fila B$2
Referència absoluta (a la columna i la fila) $B$2

En l'exercici siguiente podràs comprovar la utilitat de les referències absolutes:

 1. Descarrega el document calificacions i guarda'l en la teva carpeta personal.
 2. Obre'l. Veuràs que es tracta d'un full que calcula la nota final corresponent a un període acadèmic en funció d'un màxim de cinc notes parcials i del pes que s'assigna a cadascuna.
 3. Completa i formata les cel·les que defineixen el pes de cada nota:
  1. En la cel·la I7 cal sumar el pes de les qualificacions parcials per comprovar que tant es val a 1 (100%): introdueix la fórmula =SUMA(D7:H7).
  2. Selecciona les cel·les D7:I7, executa Formato->Celda i a la fitxa Números del quadre Formateado de celdas aplica Categoría Porcentaje Decimales 0.
 4. Completa las cel·les de la qualificació final:
  1. A la cel·la I9 introdueix la fórmula =D$7*D9 + E$7*E9+F$7*F9+G$7*G9+H$7*H9. Les referències al pes de cada nota deuen tenir la fila absoluta perquè continuïn sent correctes en copiar-les en les cel·les inferiors.
  2. Copia la fórmula en las cel·les inferiors. El mètode més còmode i ràpid consisteix a posar el punter del ratolí en la cantonada inferior dreta de la cel·la i, quan es transformi en una creu, prémer el botó esquerre i arrossegar el punter cap avall delimitant l'àrea de farciment.
 5. Per últim completa l'estadística:
  1. En la cel·la D44 introdueix la fórmula =CONTAR.SI(D9:D43;">=5") per a comptar els aprovats.
  2. En la cel·la D45 introdueix la fórmula =CONTAR.SI(D9:D43;">=5") / CONTAR(D9:D43) per calcular el percentatge d'aprovats.
  3. En la cel·la D46 introdueix la fórmula =PROMEDIO(D9:D43) per calcular la mitjana aritmètica.
  4. En la cel·la D47 introdueix la fórmula =DESVEST(D9:D43) per calcular la desviació típica.
  5. Selecciona les cel·les D44:D47, posa el punter del ratolí en la cantonada inferior dreta de la selecció i quan es transformi en una creu, prem el botó esquerre del ratolí i arrossega'l horitzontalment fins la columna I.

  ... més

  Per saber més, et convindrà seguir la següent pràctica que està en format odt d'Openoffice i que pots seguir pasa a pas.

  Fes clic aquí


Següent

Impress: l'editor de presentacions

Anterior

Math: l'editor de fórmules

Índex general

Amunt