Següent

Calc: el full de càlcul

Anterior

Writer: el processador de textos (II)

Índex general


Fórmula (Math): l'editor de fórmules


Exercici 1

NB: Sobre les instruccions i gràfics

Treballar amb fórmules en el processador de textos

OpenOffice.org Math es pot invocar des del menú d'inici de l'escriptori com a programa independent, però el més habitual és usar-lo per inserir fórmules en un text d'OpenOffice.org Writer

Les fórmules, i els objectes en general, usen el mateix sistema d'ancoratge i posicionament que les imatges, però a diferència d'elles, les fórmules noves es posicionen de mode predeterminat com a caràcters, és a dir, ocupant una posició determinada en la successió ordenada de caràcters del document.

Interfície de Math: la finestra de selecció i la finestra de comandaments

La interfície de d'OpenOffice.org Math ha de presentar un aspecte similar al de la següent il·lustració:

Selecciona Ver->Selección per visualitzar/amagar la finestra de selecció. Aquesta finestra està dividida en dues zones per mitjà d'una barra horitzontal: els símbols d'amunt seleccionen els grups de símbols que es mostren sota; els símbols de sota insereixen elements de la fórmula.

La finestra de comandaments permet introduir directament els comando o instruccions usats per OpenOffice.org Math per representar les fórmules. També va reflectint els comandaments corresponents a les accions de l'usuari sobre la finestra de selecció.

Crear fórmules en la finestra de selecció

Per crear una fórmula en la finestra de selecció, cal imaginar-la com una estructura jeràrquica i donar els passos necessaris en ordre descendent. Per exemple, per crear la fórmula de la il·lustració prèvia

cal representar-la mentalment així:

 

Després, en la finestra de selecció procediríem de la manera següent, respectant sempre l'ordre jeràrquic en cada branca:

 1. Crear una igualtat amb dos termes.
 2. Canviar el terme esquerre per una fracció.
 3. Posar uns parèntesis d'agrupament al voltant del numerador perquè els dos sumands del pas següent quedin al seu lloc.
 4. Canviar el numerador per una suma de dos sumands.
 5. Canviar el primer sumant per una base amb exponent.
 6. Canviar el segon terme de la igualtat per una resta.

Després de les accions anteriors l'estructura de la fórmula queda completa i es mostra així:

Per acabar, només queda seleccionar successivament cada comodí i teclejar el valor o expressió que el cal reemplaçar.

Suma, multiplicació, fraccions i agrupament

L'Exercicio 1 consisteix en escriure aquesta suma de fraccions:

 1. Crea un document de text nou d'OpenOffice.org i guarda'l en la teva carpeta personal com math-01.sxw.
 2. Situa el cursor on vulguis inserir la fórmula i selecciona Insertar->Objeto->Fórmula per obrir OpenOffice.org Math i escriure la fórmula.
 3. Per crear l'estructura de la fórmula en la finestra de selecció, has de començar pel mes general i anar perfilant a poc a poc els detalls:
 4.  
  1. La fórmula és una igualtat doble, per tant en el grup Relaciones polsa dos cops sobre el símbol Es igual. En el document es començarà a escriure la fórmula, i en la finestra de comando anirà apareixent la codificació de la fórmula en el llenguatge d'OpenOffice.org Math. Després d'aquest primer pas, apareixeran així:
  2.  
  3. El terme esquerre de la igualtat és una suma, per tant selecciona'l (fes clic sobre el quadradet que el representa perquè aparegui ressaltat en la finestra de comandament) i en el grup Operadores unarios/binarios aplica + de suma.
  4. Cada sumand és una fracció, per tant selecciona'ls successivament i aplica a cadascú l'operador de fracció.
  5. Ja tenim acabada l'estructura del primer terme de la igualtat. Ara selecciona cada quadradet i tecleja el nombre corresponent.
  6. Selecciona ara el terme mitjà de la igualtat i aplica el símbol de fracció.
  7. Perquè les operacions que escriurem en la fracció romanguin al seu lloc, cal aplicar els Paréntesis de agrupamiento  del grup de símbols Paréntesis a cada comodí de la fracció.
  8. Selecciona el comodí del numerador, transforma'l en una suma, i després cada sumand, en una multiplicació. Substitueix els comodins pels nombres.
  9. Transforma el denominador en una multiplicació i substitueix els comodins pels nombres.
  10. Desenvolupa el tercer terme de la igualtat de mode similar.
 5. Un cop escrita la fórmula, fes clic sobre el document fora de la fórmula per tornar a OpenOffice.org Writer.
 6. Desa el document.

Exercici 2

Subíndexs i superíndexs

Per a practicar els subíndexs i superíndexs, escriu ara la fórmula general dels polinomis:

 1. Comença creant la igualtat.
 2. Selecciona el segon comodí de la igualtat (fes clic sobre el quadradet) i polsa quatre vegades el símbol de la suma.
 3. Selecciona cada terme de la suma menys el tercer i del grup Formatos aplica Subíndice derecha.
 4. Selecciona el tercer terme i del grup Otros aplica Puntos en el medio.
 5. Fes clic en el primer i segon signe + sense seleccionar-lo (el cursor de la finestra de comando ha de situar-se davant el signe) i del grup Formatos aplica Superíndice derecha.
 6. Fes clic en l'últim signe + i tecleja x. Fes clic en el signe = i tecleja (x).
 7. L'estructura ja està preparada: selecciona cada quadradet i tecleja l'expressió que ha de reemplaçar-lo.

Sumatori

Prova ara a representar la mateixa fórmula amb el signe de sumatori:

 1. Comença també creant la igualtat.
 2. Selecciona el segon terme de la igualtat i del grup Operadores aplica primer el símbol Suma i tot seguit el símbol Límites superior e inferior.
 3. Prem sobre l'últim comodí sense seleccionar-lo i del grup Formatos aplica Subíndice derecha.
 4. Selecciona ara l'últim comodí i aplica Superíndice derecha.
 5. L'estructura ja està preparada: selecciona cada comodí i tecleja l'expressió que hagi de reemplaçar-lo.

Límits i parèntesi

Escriu ara la definició del número e:

 1. Com sempre, comença per la igualtat.
 2. Amb el primer terme seleccionat, prem e.
 3. Selecciona el segon terme i del grup Operadores aplica primer el símbol Límites i seguidament el símbol Límite inferior.
 4. Amb el comodí petit seleccionat, aplica el símbol Tiende a del grup Relaciones.
 5. Amb el primer comodí petit seleccionat, prem n per a posar n a l'esquerra de la fletxa.
 6. Selecciona l'altre comodí petit i aplica el símbol Infinito del grup Otros.
 7. Selecciona el comodí i aplica el símbol Superíndice derecha del grup Formatos.
 8. Amb el comodí gran seleccionat, aplica el símbol Paréntesis graduables del grup Paréntesis i després el símbol + de suma del grup Operadores unarios/binarios.
 9. Selecciona el segon comodí gran i aplica el símbol División (fracción).
 10. Per últim, selecciona els comodins i tecleja els valors corresponents.

Exercici 3

Símbols i lletres gregues

OpenOffice.org Math disposa de conjunts ampliables i personalitzables de símbols per usar en les fórmules. Per inserir un símbol:

 1. Polsa el símbol Símbolos de la barra d'eines (o selecciona Herramientas->Catálogo) per obrir el quadre de diàleg Símbolos.
 2. Selecciona un conjunt de símbols, després un símbol i prem Aplicar per inserir-lo en la fórmula.
 3. Quan hagis inserit tots els símbols desitjats, polsa Cerrar.

Radicals i integrals

Intenta escriure ara la fórmula de la desviació típica:

I la definició de π com àrea d'un circle de radi 1:

Exercici 4

Crear fórmules en la finestra de comandament

Com hauràs observat, a mesura que vas seleccionant símbols en la finestra de selecció, en la finestra de comando es va escrivint la fórmula en el llenguatge d'OpenOffice.org Math. Si necessites escriure gaires fórmules, et val la pena aprendre els comando més usats i escriure la fórmula directament en la finestra de comando. Per exemple:

Fórmula Comandaments Notes
y = ax^2 + bx + c El símbol ^ introdueix un exponent
x_1 + x_2 = 0 El guionet baix introdueix un subíndex
2 over 4 = 1 over 2 El comandament over crea una fracció
y = {x + 1} over 2 Els claudàtors s'utilitzen per agrupar
sen 45º = sqrt 2 over 2 El comandament sqrt crea una arrel quadrada
2 %pi r Les lletres gregues i altres símbols s'insereixen amb el seu nom precedit del símbol de percentatge
left [ matrix{a_1^1#a_1^2 #a_1^3 ## a_2^1#a_2^2#a_2^3 ##a_3^1 #a_3^2#a_3^3} right ] Per mitjà de la finestra de selecció només podem crear matrius de dues fileres per dues columnes; per a afegir més fileres i/o columnes cal fer servir la finestra de comandaments: un símbol # senzill separa columnes; dos símbols ## separen les fileres.

Per a consultar tots els comandaments disponibles, obre l'ajut d'OpenOffice.org Math i consulta la secció Referencias.

Si no has aconseguit crear les fórmules de la desviació típica i de p, aquí les tens. Copia-les i enganxa-les en la finestra de comandaments de l'OpenOffice.org Math:

Fórmula Comandaments
%sigma = sqrt{1 over N sum from{i=1} to{N} (x_{i} - bar x  ) ^{2}}
%pi = 2 cdot int from{-1} to{1} sqrt{1 - x^{2} } dx

Personalitzar els catàlegs de símbols: formulació química

Amb OpenOffice.org Math pots escriure fórmules químiques senzilles, si bé necessitaràs personalitzar els catàlegs de símbols per suplir les carències d'un programa pensat per a la formulació matemàtica. Les fórmules químiques més complexes poden crear-se amb OpenOffice.org Draw.

 1. Prem el botó Catálogo de la barra d'eines per obrir el quadre de diàleg Símbolos i prem Editar.
 2. Crearem un símbol per a la reacció reversible (necessitaràs tenir instal·lades una font  Unicode, como la Lucida Sans Unicode o la  Arial Unicode MS):
  1. Introdueix les dades següents: Símbolo ReacciónReversible, Conjunto de símbolos Química, Fuente Lucida Sans Unicode, Área Flechas.
  2. Selecciona el caràcter Unicode corresponent (U+21C4: ) en la taula de caràcters i prem Añadir.
 3. Crea també símbols per a EnlaceHorizontal i EnlaceVertical amb els caràcters Unicode U+2500 () y U+2502 ().
 4. Prem Aceptar per sortir del quadre d'edició i Cerrar per sortir del quadre Símbolos.

Ara ja pots crear fórmules com aquestes:

Fórmula Comandaments
nitalic { CO_2 + H_2 O %ReacciónReversible H_2 CO_3}
nitalic { R_1 %EnlaceHorizontal stack { R_2 # %EnlaceVertical # C # %EnlaceVertical # R_3 } %EnlaceHorizontal OH }


Següent

Calc: el full de càlcul

Anterior

Writer: el processador de textos (II)

Índex general

Amunt